Hogyan vásároljon?

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Hogyan vásároljon?
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Padoving Kft. , ( a továbbiakban szállító ) Általános szerződési feltételei ( Ászf )

 

Érvényesség

Szállító gazdasági tevékenységére, Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatára eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Ászf, továbbá a magyar jog szabályai irányadók. Jelen Ászf-től eltérő vagy azzal ellentmondó szerződéses feltételek csak abban az esetben érvényesek, ha ehhez a Szállító kifejezetten és írásban hozzájárult. Jelen Ászf rendelkezései szempontjából szállítás alatt adásvétel és adásvételi szerződés is értendő.

 

Üzemeltető

A padoving.hu webáruház üzemeltetője a Torking Kft. A webáruház üzemeltetőjére, kereskedőjére vonatkozó adatok:

Cégnév: Torking Kft.

Cégvezető: Szalai Ferenc

Cím: 8800, Nagykanizsa Magyar utca 189.

Adószám: 13205652-2-20

Cégjegyzékszám: 20 09 066162

 

Rendelés

Áraink minden esetben bruttó árak, 27%-os Áfa-t tartalmaznak!

Figyelem!

A Padoving webáruház önálló higiéniai üzletként működik, ezért a webáruház oldalain megjelenő termékek árai a Torking Kft üzletében kínált áraktól eltérhetnek. A termékek színben és méretben a a fotón látottatoktól eltérhetnek. 

Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), menetével.

Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos vásárló adatai oldalon található rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése, a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor.

 

Szállítás és fizetés

A Felek közötti szállítási szerződés azzal jön létre illetve a szállítási feltételei különös tekintettel a szállítási határidőre, a szállított áru mennyiségére – azzal kerülnek meghatározásra, hogy a Szállító a megrendelést a Megrendelő részére írásban visszaigazolta (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. és IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 205. § (1) bek.) vagy – figyelemmel a Felek közötti esetleges szokásos üzleti gyakorlatra is – az utolsó ajánlatnak vagy megrendelésnek megfelelő tartalommal azáltal, hogy Megrendelő az árut átvette.

A megrendelés követően szállító a szállítást a raktárkészlettől függően, futárszolgálattal küldi a megadott címre. A szállítási szerződés alapján a Szállító köteles az árut a kikötött időpontig a megrendelő részére átadni, a Megrendelő pedig köteles az árut átvenni és annak bruttó ellenértéket határidőben megfizetni (Ptk. 379. § (1) bek.). A Szállító az árut megfelelően csomagolva köteles átadni a Megrendelő részére. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie, hogy az árut a fuvarozás ideje alatt megóvja (Ptk. 382. § (2) bek.).

A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól, raktárkészleten lévő termékek esetén 2 munkanap. Azon termékek, melyek nem raktárkészleten lévő termékek, szállítási határideje 4 hét.         Ezen termékek szállítási feltételeiről külön értesítést küldünk vásárlóink részére, e-mail-ben.

Amennyiben a Megrendelő az áru átvételét megtagadja, vagy azzal késedelembe esik, úgy köteles a Szállító kárát megtéríteni (Ptk. 339. § (1) bek.). Az áru feletti kárveszély az áru átadásával száll át a Megrendelőre. A Megrendelő innentől viseli az áru fenntartásával vagy karbantartásával kapcsolatos költségeket, és innentől viseli azt a kárt, melynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni (Ptk. 99. §).
A tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt a Megrendelő köteles az árut rendeltetésszerűen használni.
A Megrendelő köteles az áru vételárát a szabályszerűen kiállított, az Általános Forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. Törvény 13. § (1) bek. szerinti számlán hiánytalanul kiegyenlíteni. A Megrendelő részéről a számla akkor tekinthető megfizetettnek, ha a vételárat készpénzben a Szállító részére átadta vagy, a vételár összegét a Szállító bankszámláján jóváírták. A Szállító köteles a Megrendelőt a bankszámlaszámáról tájékoztatni.

Szállítási mód: A megrendelt termékeket futárszolgálat szállítja házhoz.  A csomag szállítási díját a “szállítási díjak ” menüpont alatt tekintheti meg.

 

Fizetés

Készpénz: készpénzes fizetés irodánkban
Utánvétel:
 fizetés az áru átvételekor készpénzben.  

Előreutalás: csomag küldés előtt, a tájékoztató visszaigazolás alapján                           

Utalás: Csak szerződéses partnerek részére!

Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat a +36-93/323-224-es telefonszámon (munkanap 8-16 óra között), vagy lépjen velünk kapcsolatba on-line.(info@torking.hu)

 

Tulajdonjog-fenntartása

A Megrendelő köteles az árut annak átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül megvizsgálni és esetleges kifogásairól a Szállítót írásban részletesen tájékoztatni. Ennek elmulasztása a Megrendelő részéről a Szállító teljesítésének minőségi és mennyiségi elfogadását jelenti. Rejtett, az áru vizsgálata során nem észlelhető hiba esetén a Megrendelő köteles a Szállítót a hibáról, ill. kifogásairól haladéktalanul tájékoztatni.
A Szállító szavatolja, hogy az áru felett más harmadik személynek nincs jogosultsága, mely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozza vagy akadályozza. Amennyiben a Megrendelő az áru átvételének időpontjában nem tesz írásbeli jogfenntartó nyilatkozatot az áru látható vagy közvetlenül érzékelhető hibája vagy hiányossága miatt, úgy a Szállító teljesítése szerződésszerűnek tekintendő és a Megrendelő ebből eredő igényt nem támaszthat.

 

Vásárlástól való elállás 

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órán belül a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen vagy telefonon jelzi a Torking Kft. ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával (Postai úton történő visszajuttatás) kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Torking Kft. az áru ellenértékét harminc napon belül visszatéríti a vevő által megjelölt bankszámlára.

A Torking Kft. kizárólag sérülésmentes, bontatlan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti a vételárat vissza.

Szerződésszegés

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító az áru ellenértékének késedelmes kiegyenlítése vagy ki nem fizetése esetén jogosult üzletszerűen követelésbehajtással foglalkozó társaságok igénybevételére.
A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy legfeljebb 2 fizetési felszólítás eredménytelenségét követően az áru ellenértékének megfizetése érdekében a Szállító jogi képviselő közreműködését veszi igénybe, melynek többletköltségei teljes egészében a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hátralékos tartozása és annak törvényes késedelmi kamatai hiánytalan megfizetésére ügyvédi felszólító levél kézhezvétele napjáig nem kerül sor, úgy ügyvédi munkadíj és költségek címén bruttó 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint megfizetésére köteles. A Megrendelő köteles ezen felül az esetlegesen kezdeményezett hatósági, bírósági illetve végrehajtási eljárások többletköltségeinek és ügyvédi munkadíjának megfizetésére is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegése – különösen fizetési késedelme – folytán szükségessé váló ügyvédi munkadíj mértéke nem peres eljárás során a követelt összeg 3 %-a + ÁFA, de legalább 25.000,-Ft + ÁFA és 8.000,-Ft + ÁFA átalányjellegű költségtérítés peres eljárás során a követelés 5%-a + ÁFA, de legalább 50.000,-Ft + ÁFA és 14.000,-Ft + ÁFA átalányjellegű költségtérítés.

 

Titoktartás

A Felek kötelezik magukat arra, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítése során mindent megtesznek annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön, ill. cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, sértő vagy bármely, egymásra hátrányos módon vagy összefüggésben.
A Felek kötelesek a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint az egymásra és egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú és bizalmas információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek egymás beleegyezése nélkül harmadik személynek olyan adatot, információt, amelynek közlése a Felekre nézve hátrányos következményekkel járna (Ptk. 81. §).

 

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a felek írásban jelen Ászf-ben nem érintett kérdésekben és/vagy jelen Ászf-től eltérően állapodnak meg, úgy e megállapodás módosítása is csak írásban érvényes.
A Felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a Feleket érintő és a Felek jogviszonya szempontjából releváns minden körülményről. Különösen vonatkozik ez a Felek székhelyében (lakcímében), telephelyében vagy fióktelepében, továbbá elérhetőségében vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett bármilyen változásra.
A Felek kinyilváníthatják, hogy jelen Ászf illetve a közöttük fennálló megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő vitáikat békés úton, peres út igénybevételének mellőzésével kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a  Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének (A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 41. §)

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem

 

                                                                     Adatvédelmi tájékoztató

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Torking Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Bakónaki u.112., cégjegyzékszám: 20-09-066162, nyilvántartó hatóság: Zala megyei Bíróság mint cégbíróság, adószám: 13205652-2-20) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A  Torking Kft. a továbbiakban: Szolgáltató a www.padoving.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A Torking Kft, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet is folytat. 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Áruház név: Padoving.hu

Üzemeltető, Számlázó:

Név: Torking Kft.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Bakónaki u.112.

Telephely: 8800 Nagykanizsa, Magyar u.189.

Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Magyar u.189.

Telefonszám: +36/93/323-224

Email cím:  info@torking.hu

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

3.5. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.siposhigienia.hu.hu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Torking Kft. részére:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Cím
 • Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 • Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 • Vásárlási szokások

 

 

3.6. Egyéb célú adatkezelés

Telefonos beszélgetések rögzítése

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot tart fent, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja az eseményeket.

Az Érintett a hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Szolgáltató az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse.

 Szolgáltató a hívást kezdeményező Érintettet illetve egyéb érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató annak lehetőségét teremteni meg, hogy a Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és e-mailben vagy postai úton keresse meg Szolgáltatót.

Szolgáltató a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 1 hónapig tárolja.

Abban az esetben, ha a panaszt a Szolgáltató azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.padoving.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

 

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Cégnév

Cím v. telefon

Tevékenység

Horváth Könyvelő Iroda Kft.

8800 Nagykanizsa, Vörösmarty u.47.

könyvelés

Diamon Stúdió Szoftwerek Kft.

22/200246

rendszergazda

20.

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u.2-6.

futárszolgálat

Artúr ’95 Bt. ( GLS General Logistics Systems Hungary Kft.. alvállalkozó )

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u.2.

futárszolgálat

 

6.3. A Torking Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Torking Kft. 8800 Nagykanizsa, Magyar u.189.
Ügyfélszolgálat:  info@torking.hu

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató, bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mail-ben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

8.5. Személyre szabott hírlevél

A Torking Kft.. a felhasználók személyes adatait,  arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.  A személyre szabott hírlevél keretében a Torking Kft.. a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a Torking Kft. hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.


A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattints ide.

Nagykanizsa, 2018. május 21.

 

Hogyan vásároljon?

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Akció esetén minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.